Adatkezelési tájékoztató

Csima Richárdné ’e.v.’ (a továbbiakban Vállalkozó) adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása, valamint az érintettek tájékoztatása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja.

Adatkezelő:
Megnevezése: Csima Richárdné  ’egyéni vállalkozó’
Adószáma: 67949689-2-22
Nyilvántartási száma: 50991828
Statisztikai számjel:
Székhelye:7900 Szigetvár Radován tér 4

Tájékoztatjuk, hogy a Vállalkozó a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az európai parlament és a tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) tiszteletben tartása mellett végzi.
A Vállalkozó a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedéseket.
Jelen tájékoztató útján tesz eleget a Vállalkozó a Rendelet szerinti tájékoztatási kötelezettségének.
Jelen tájékoztató útján Önt tájékoztatom a személyes adatai kezelésének lényeges rendelkezéseiről.

 1. Weblapon keresztül és e-mailben történő kommunikáció
  Az Önnel történő – bármely ügyhöz kapcsolódó – elektronikus kommunikáció során a jelen pontban írtak szerint kezelem az Ön személyes adatait.

  Adatkezelés célja
  Az Ön személyes adatai kezelésének a célja az, hogy miután Ön felvette a kapcsolatot a Vállalkozóval, az Ön megkeresésére válaszolhasson. A kapcsolatfelvétel történhet egy már megkötött szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan, valamint szerződéskötést megelőzően az egyes szolgáltatások megrendelése, vagy ajánlatkérés esetében.

  Kezelt személyes adatok
  Név, e-mail cím, telefonszám, valamint minden egyéb olyan információ, mely az Ön által kezdeményezett ügyben Ön szerint lényeges, vagy szükséges.

  Adatkezelés jogalapja
  A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, tehát az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
  A Vállalkozó úgy tekinti, hogy a fogyasztókkal folytatott kommunikáció egy később megkötendő szerződéshez (megállapodáshoz) kapcsolódó előzetes adatkezelés, vagy egy már megkötött szerződéshez kapcsolódó adatkezelés.

  Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei
  Az Ön által megadott személyes adatokat a Vállalkozó kizárólag azon munkavállalói jogosultak megismerni, akik az Ön által küldött üzenethez, vagy az az alapján szükséges ügyintézéshez kapcsolódóan javaslattételi vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek.

  Az adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozó(ka)t vesszük igénybe:
  EZIT Kft.
  Info@ezit.hu
  1132 Bp., Victor Hugo u. 18-22.
  Adatfeldolgozó(i)nk az Ön személyes adatait kizárólag a Vállalkozó által meghatározott és szerződésben rögzített célból, a Vállalkozó utasításai szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Adatfeldolgozóink titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállaltak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

  Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet
  A Vállalkozó az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

  Személyes adatok kezelésének időtartama
  Amennyiben bármilyen jellegű szerződés vagy megállapodás jön létre a Vállalkozó és Ön között, a kommunikáció során tudomásunkra jutott személyes adatokat az adott szerződéshez kapcsolódóan kezeljük, legfeljebb az elévülési idő lejártáig.
  Amennyiben a szerződéskötést megelőző adatkezelést követően nem jön létre szerződés vagy megállapodás a Vállalkozó és Ön között, akkor az üzenete(ke)t a kommunikáció lezárását követően töröljük.
 2. Üzleti partnerek kapcsolattartási személyes adatainak kezelése
  A Vállalkozó a mindennapi működése során üzleti kapcsolatba kerül más gazdasági szereplőkkel. Az üzleti partnerekkel történő együttműködés során szükséges, hogy a teljesítésben részt vevő természetes személyek egymással kapcsolatot tartsanak.
  Adatkezelés célja
  Üzleti célú kapcsolattartás az Ön, illetve az Ön által képviselt gazdasági társaság, valamint a Vállalkozó között létrejött szerződés teljesítésének előmozdítása és a minél szorosabb és hatékonyabb együttműködés érdekében.
  Kezelt személyes adatok
  Név, e-mail cím, telefonszám, lakhely, egyéb releváns adat
  Adatkezelés jogalapja
  A kapcsolattartás tekintetében az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a Vállalkozó jogos érdeke.
  A Vállalkozó jogos érdeke az Önnel, vagy az Ön által képviselt Társasággal létrejött szerződés(ek) teljesítése céljából történő kapcsolattartás. A közvetlen kapcsolattartásra a minél hatékonyabb gazdasági tevékenység érdekében van szükség.
  Személyes adatok forrása
  A személyes adatait Ön bocsátotta a Vállalkozó rendelkezésére.
  Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei
  A Vállalkozó az Ön személyes adatait kizárólag azon munkavállalói részére bocsátja rendelkezésre, akik az adott jogviszony teljesítésében részt vesznek.
  Adatfeldolgozót az adatkezelés során nem veszünk igénybe.
  Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez
  A Vállalkozó az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.
  Személyes adatok kezelésének időtartama
  Az Ön személyes adatait a Vállalkozó törli a szerződés teljesítését követően az elévülési idő elteltével.
  Az Ön jogai az adatkezeléshez kapcsolódóan
  Tájékoztatáshoz való jog
  Önnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet a Vállalkozó jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.
  Hozzájáruláson alapuló adatkezelések
  Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja a Rendelet. 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerint az Ön hozzájárulása, Ön jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozik, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat véglegesen és visszaállíthatatlanul töröljük. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
  Hozzáférési jog
  Ön kérelmére a Vállalkozó bármikor a későbbiekben tájékoztatja, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosítunk:
  a) az adatkezelés céljai;
  b) az érintett személyes adatok kategóriái;
  c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a Vállalkozó a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  e) tájékoztatjuk továbbá Önt azon jogáról, hogy kérelmezheti a Vállalkozótól az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;
  g) ha az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  h) ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

  Személyes adatok helyesbítéséhez való jog
  Ön bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
  Kérjük, a személyes adataiban bekövetkezett változást a Vállalkozónak mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint az Ön jogainak érvényesülését.

  Törléshez való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére a Vállalkozó indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
  b) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
  d) a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
  e) a személyes adatokat a Vállalkozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

  A Vállalkozó az Ön törlési kérelmét nem teljesíti, amennyiben a további adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike miatt:
  a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  b) a személyes adatok kezelését előíró, a Vállalkozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából;
  c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
  d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
  e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
  Az adatok törlése véglegesen és visszaállíthatatlanul történik.

  Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére a Vállalkozó korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
  b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  c) a Vállalkozónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Vállalkozó jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak
  a) az Ön hozzájárulásával,
  b) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
  c) más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
  d) az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetjük.

  Tiltakozáshoz való jog
  Amennyiben az Ön személyes adatai kezelésének a Vállalkozó jogos érdeke a jogalapja, mint jelen esetben, úgy Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
  Ebben az esetben a Vállalkozó a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  A Vállalkozó jogos indokait a jelen tájékoztató adatkezelés céljára és jogalapjára vonatkozó részeiben kerül részletezésre.

  Adathordozhatósághoz való jog
  Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy kérje ezen adatok egy másik adatkezelő részére történő továbbítását. Ön tehát jogosult kérni, hogy személyes adatait a Vállalkozó közvetlenül egy másik adatkezelőnek küldje meg.

  Az Ön jogainak érvényesítésére szolgáló eljárásrend
  Ön a fenti jogait az info@agoratech.hu címre megküldött elektronikus levelében, a Vállalkozó székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve a Vállalkozó székhelyén személyesen tudja gyakorolni. A Vállalkozó az Ön kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelme alapján tett intézkedéseinkről a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatjuk. Amennyiben a kérelmét nem áll módunkban teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatjuk a megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól.

  Jogorvoslati jog az adatkezeléshez kapcsolódóan
  Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet, jogosult arra, hogy – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál. A hatóságnak ezt követően az Ön panaszát ki kell vizsgálnia és a vizsgálat eredményéről Önt értesítenie kell. A panasz megtételére Ön jogosult bármelyik európai uniós tagállami hatóságnál, így különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A magyar adatvédelmi hatóság elérhetőségeit alul olvashatja.
  A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében Ön a Vállalkozóval szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Vállalkozó, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

  A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy a Vállalkozó székhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel a Vállalkozóval szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a Vállalkozó korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH)
  Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  URL: http://naih.hu